Algemene voorwaarden Skootra

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die door Skootra worden gebruikt in het kader van de verhuur van scooters en overige aanverwante services.
 2. Skootra: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Skootra gevestigd aan de Oranjestraat 9 te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 71610375;
 3. huurder: de partij die van Skootra een voertuig huurt;
 4. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Skootra en de huurder;
 5. scooter: het voertuig dat door de huurder van Skootra wordt gehuurd;
 6. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de scooter is opgegeven;
 7. website: de website www.skootra.nl die door Skootra wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Skootra en de huurder.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen enkel schriftelijk met instemming van Skootra worden gemaakt.

2.3. Bij strijdigheid tussen de tekst van de algemene voorwaarden en de overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2.4. Skootra is bevoegd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2.5. Skootra is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

2.6. Skootra heeft de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen aan de scooters en overige services, afgebeeld en omschreven op haar website, brochures en ander promotiemateriaal.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand:

 1. doordat de huurder en Skootra de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of
 2. doordat de huurder het gehele reserveringsproces via de website en email heeft doorlopen en de betaling heeft voldaan.

3.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen en Skootra de betaling heeft ontvangen, stuurt Skootra de huurder een bevestiging per e-mail, tenzij Skootra de reservering overeenkomstig artikel 4.1 annuleert. Zolang de huurder deze bevestiging per e-mail niet heeft ontvangen, kan de huurder de reservering kosteloos annuleren.

3.3. Voor of na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte (mondelinge) afspraken, binden Skootra slechts nadat deze schriftelijk door haar aan de huurder zijn bevestigd.

Artikel 4. Annulering van de reservering door Skootra

4.1. Skootra kan een via de website geplaatste reservering annuleren. In een dergelijk geval ontvangt de huurder geen bevestigingse-mail en wordt de huurder zo spoedig mogelijk nadat hij de reservering geplaatst heeft daarvan via de e-mail in kennis gesteld en wordt de betaling aan de huurder terugbetaald.

4.2. Skootra is bevoegd de reservering te annuleren, ook nadat aan de huurder de reservering is bevestigd, indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de scooter te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de scooter schade zal ontstaan aan de scooter of het te niet gaan van de scooter die door de huurder is gereserveerd en Skootra geen vergelijkbare scooter ter beschikking kan stellen.

4.3. Indien Skootra de reservering wegens overmacht annuleert, dan zal Skootra de gehele betaling aan de huurder terugbetalen.

4.4. Bij annulering van de reservering is Skootra niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

Artikel 5. Huurperiode

5.1. De huurperiode beslaat minimaal 24 uur. Het ophalen van de scooters is van maandag t/m zondag mogelijk tussen 08:00 uur en 18:00 uur. Het uiterlijke tijdstip van inleveren ligt 24uur na het tijdstip van ophalen. Deze tijden staan in de overeenkomst en/of de reservering vermeld. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één daghuur plus een extra vergoeding van € 100,- aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke dag dat de huurder de camper te laat terugbrengt wordt de daghuur plus de extra vergoeding van € 100,- aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 6. Niet ter beschikking kunnen stellen van de scooter

6.1. Indien Skootra de scooter niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de scooter niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Skootra het recht aan de huurder een vergelijkbare scooter ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare scooter dient door de huurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare scooter ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7. Kilometers

7.1. Per huurdag zijn 150 kilometers in de huurprijs inbegrepen. Bij een overschrijding van de totale hoeveelheid kilometers voor de volledige huurperiode wordt € 0,32 per kilometer in rekening gebracht, welke van de borg wordt ingehouden.

Artikel 8. Verzekering

8.1. De scooter is WA verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de scooter meegeleverd. Schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband en de kosten voor het vervangen van een kap ten gevolge van steenslag zijn voor rekening van de huurder. Deze vormen van onvoorziene schade vallen onder het eigen risico.

8.2. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de scooter naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder. Tot slot worden beschadigingen aan de bij de scooter geleverde uitrusting niet door de verzekering gedekt, zodat herstel en vervangingskosten geheel voor rekening van de huurder zijn. Schade aan de camper door onzorgvuldigheid is nimmer voor rekening van Skootra.

Artikel 9. Waarborgsom

9.1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 250,00 per scooter. De waarborgsom dient betaald te worden bij in ontvangst name van de scooter. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Skootra is nagekomen, binnen 7 dagen nadat de huurder de scooter heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade of andere extra kosten waar Skootra overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht op heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Skootra, boven de waarborgsom aan Skootra betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

9.2. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 10. Annulering

10.1. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de postbezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Skootra raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

10.2. De annuleringskosten bedragen:

 1. bij annulering 4 weken of langer voor aanvang van de huurperiode: 25% van de huursom;
 2. bij annulering 2 weken of langer en korter dan 4 weken voor aanvang van de huurperiode: 60% van de huursom;
 3. bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de huurperiode: 100% van de huursom.

10.3. Het eerder terugbrengen van de scooter zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Artikel 11. Legitimatie

11.1. Bij reservering is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort en rijbewijs verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd.

Artikel 12. Betaling

12.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de huurder 100% van de huursom te betalen. Skootra zal daarvoor de benodigde instructies aan de huurder verstrekken. De waarborgsom wordt bij aanvang van de huurperiode betaald.

12.2. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer NL73INGB0009318757 t.n.v. Skootra en onder vermelding van het factuurnummer.

12.3. Indien de huurder de verschuldigde huursom niet tijdig betaalt, dan stuurt Skootra de huurder een herinnering. Geeft de huurder binnen de gestelde termijn van 5 werkdagen geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft Skootra het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 10 aan de huurder in rekening gebracht.

12.4. Eventuele bekeuringen die Skootra heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de scooter ter beschikking van de huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de huurder in rekening gebracht.

12.5. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan Skootra verschuldigd is, dan stuurt Skootra de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de huurder in verzuim. De huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan Skootra de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.

Artikel 13. Reparatie en schade

13.1. Bij het terugbrengen dient de scooter in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.

13.2. Ondanks het feit dat de scooters van Skootra goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.

13.3. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de scooter (Honda). Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact met Skootra te worden opgenomen en schriftelijk goedkeuring te worden gevraagd. De huurder houdt zich zo mogelijk aan de instructies van Skootra. Op naam van Skootra gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.

13.4. Schade aan de uitrusting, koffers, kampeer en/of reisartikelen en overige accessoires is voor risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

13.5. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder binnen 24 uur Skootra telefonisch op de hoogte te stellen.

13.6. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

13.7. De huurder is verplicht tijdens de reis en bij het inleveren van de scooter de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Skootra. Telefoonnummer: 06-42028855/ info@skootra.nl.

13.8. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 14. Onderhoud en schade aan inventaris

14.1. De scooter wordt afgeleverd met een volle brandstoftank, en van binnen en buiten volledig schoongemaakt. Aan het einde van de huurperiode dient de scooter van binnen en buiten schoon te zijn en met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval, dan zal op de waarborgsom worden ingehouden:

 1. een bedrag van maximaal € 25,00 voor het reinigen van de binnenzijde, uitrusting, kampeerartikelen en overige accessoires;
 2. € 25,00 voor het reinigen van de buitenzijde;
 3. € 10,00 voor het voltanken van de brandstoftank + de brandstofkosten.

14.2. Wanneer er schade aan inventaris ontstaat of als er onderdelen ontbreken, mag alleen een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht of wordt door Skootra achteraf aan de huurder de kosten voor het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht.

Artikel 15. Brandstof

15.1. Verbruik van brandstof (e98) is voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de scooter met een volle brandstoftank mee en de huurder dient de scooter volgetankt te retourneren.

15.2. In de scooter mag enkel en alleen de brandstof e98 te worden getankt en geen andere brandstof. Eventuele schade die ontstaat door het gebruik van een andere brandstof, is voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 16. Verbruikskosten

16.1. Aan vloeistofverbruik voor koeling en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

Artikel 17. Bestuurder

17.1. De bestuurder dient ten minste 21 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs AM, A1, A2, A of B. Niet Nederlandse bestuurders dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd.

17.2. De scooter mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen en daaruit voortvloeiende boetes.

17.3. De bestuurder dient bij het gebruik van de scooter alle instructies die door Skootra zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de scooter te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid. Het is niet toegestaan om met meer dan 1 persoon op de scooter te zitten.

17.4 Het dragen van een helm is voor dit type voertuig verplicht. De huurder kan gebruik maken van de door Skootra verstrekte helmen.

Artikel 18. Verplichtingen van de huurder

18.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt. Alle informatie die door Skootra aan de huurder wordt verstrekt en die ook van belang is voor de bestuurder, dient de huurder aan de bestuurder te verstrekken. De huurder vrijwaart Skootra voor aanspraken van de bestuurder die voortvloeien uit de omstandigheid dat de huurder zijn of haar verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst niet correct en/of tijdig is nagekomen.

18.2. De scooter blijft te allen tijde eigendom van Skootra. Het is de huurder niet toegestaan de scooter onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

18.3. De huurder garandeert dat hij dan wel de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de scooter veilig te kunnen besturen.

18.4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen die hij op de scooter vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de scooter te vervoeren.

18.5. De scooter dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.

18.6. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Skootra die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Skootra daardoor lijdt.

Artikel 19. Instructie

19.1. Bij het afhalen van de scooter krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de werking van de scooter en toebehoren. Deze instructie is ook in de scooter op schrift aanwezig.

Artikel 20. Welke landen mogen worden bezocht

20.1. Alle landen van Europa mogen met de scooter worden bezocht m.u.v. vooraf door de verzekering en Skootra aangemerkte risicogebieden. De betreffende landen staan op de groene kaart. Het is niet toegestaan met de scooter wintersportgebieden te bezoeken of de scooter te gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de scooter voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 21. Bezorgen en Parkeren

21.1. Skootra kan vanaf een verhuurperiode van 72 uur of meer tegen betaling de scooters op een door de huurder gewenste locatie afleveren en ophalen tegen een vergoeding van € 0,32 per gereden kilometer.

21.2. Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op het terrein van Skootra tijdens de huurperiode is geheel voor eigen risico en alleen op aanvraag mogelijk. Skootra is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal).

Artikel 22. Aansprakelijkheid

22.1. Skootra is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

22.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de huurder kunnen afwijken van de kleuren die de scooter werkelijk heeft. Skootra is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

22.3. Skootra kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
 2. enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.

22.4. Skootra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Skootra is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

22.5. Skootra is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de scooter, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.

22.6. Skootra is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

22.7. Indien Skootra aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Skootra beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Skootra gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Skootra beperkt tot de huursom.

22.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Skootra.

Artikel 23. Verwerking van persoonsgegevens

23.1. Skootra verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

23.2. Het is Skootra toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:

 1. indien de huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
 2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
 3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Skootra;
 4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
 5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
 6. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Skootra.

Artikel 24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

24.1. Op elke overeenkomst tussen Skootra en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

24.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Skootra worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Skootra is gelegen. De huurder heeft 1 maand de tijd nadat Skootra zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 25. Gegevens

25.1.     De huurder staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Skootra verstrekte gegevens en informatie.

25.2      Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan Skootra ter beschikking zijn gesteld, heeft Skootra het recht om de daardoor ontstane kosten in rekening te brengen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.